English Version


Αρχική Σελίδα / Προσωρινός Χώρος Φύλαξης Αδέσποτων Σκύλων - Δήμων

Προσωρινός Χώρος Φύλαξης Αδέσποτων Σκύλων - Δήμων

 
Χώρος προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων των Δήμων Λευκωσίας,
Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Αγίου Δομετίου και Λακατάμιας
 
 
Ιστορικό

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Σκύλων Νόμου, Ν184(Ι)/2002, και του τροποποιητικού νόμου Ν137(Ι)/2005, οι τοπικές αρχές οφείλουν μεταξύ άλλων να διατηρούν κατάλληλα υποστατικά για τη φύλαξη των αδέσποτων σκύλων, οι οποίοι συλλαμβάνονται να κυκλοφορούν ελεύθεροι μέσα στα διοικητικά τους όρια {Άρθρο 7, παρ. (1)}.

Για το σκοπό αυτό και λόγω των δυσκολιών χωροθέτησης νέων υποστατικών αλλά και του υψηλού κόστους κατασκευής και λειτουργίας ενός τέτοιου χώρου, αποφασίστηκε όπως οι Δήμοι της Μείζονος Λευκωσίας (Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Αγίου Δομετίου και Λακατάμιας) να προχωρήσουν σε αγορά του καταφυγίου της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων, δυναμικότητας περίπου 70 σκύλων, το οποίο βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια της κοινότητας Παλιομετόχου. Ο χώρος αυτός αγοράστηκε το 2009 για το ποσό των €111.060,00 από κοινού από τους έξι συμβαλλόμενους Δήμους στους οποίους έχει μεταβιβαστεί 1/6 μερίδιο. Να σημειωθεί δε, ότι οι Δήμοι κατέβαλαν επιπρόσθετα το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών που ανερχόταν σε €12.204,00, αφού το Υπουργείο Οικονομικών απέρριψε το αίτημα της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων για απαλλαγή.

Η διαχείριση/ λειτουργία του προσωρινού χώρου φύλαξης σκύλων είχε αποφασιστεί από κοινού να γίνει με αγορά υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Λευκωσίας προκήρυξε εκ μέρους των συμβαλλόμενων Δήμων το 2010 προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση και λειτουργία του χώρου. Η εν λόγω προσφορά ακυρώθηκε λόγω του ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά παρουσίαζε ουσιώδεις ελλείψεις όσον αφορά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Λευκωσίας επαναπροκήρυξε την εν λόγω προσφορά η οποία κατακυρώθηκε το 2011 στον κ. Γεώργιο Βραχίμη με προσφερόμενη τιμή φύλαξης ανά σκύλο/ ημέρα (με μέγιστο αριθμό ημερών φύλαξης 15 ημέρες για κάθε σκύλο) τα €4.90.

Παράλληλα με τη διαδικασία κατακύρωσης της προσφοράς για διαχείριση, ο χώρος φύλαξης σκύλων είχε επιθεωρηθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπου και δόθηκαν οι γενικοί όροι λειτουργίας του χώρου με επιστολή από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκές Οδηγίες για θέματα που αφορούν την ευημερία και διατήρηση ζώων.

Για επιδιόρθωση του χώρου και συμμόρφωση με τους όρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο Δήμος Στροβόλου κατακύρωσε στις 21/3/2012 στο αρχιτεκτονικό γραφείο «A & P Architects Ltd» σχετική προσφορά για την ετοιμασία αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών σχεδίων, τυχόν στατικών μελετών, όρων και προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών και επίβλεψη των εργασιών εκτέλεσης του έργου για την επιδιόρθωση/ανακαίνιση του χώρου. Η προσφορά για την ανακαίνιση κατακυρώθηκε στις 10/6/2013 στην Κοινοπραξία Οικοδ. Επιχ. Σταύρος Α. Σταύρου Λτδ & Κυπρής & Γεράνης Κατασκευές Λτδ στο συνολικό ποσό των €222.450,00. Η ολοκλήρωση των κτιριακών βελτιώσεων έγινε στις 8 Ιανουαρίου 2015.

Το συνολικό κόστος όλων των πιο πάνω εργασιών, καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού για την ορθή λειτουργία του χώρου ανήλθε στο ποσό των €385,761.25.

Η έναρξη της σύμβασης με τον Ανάδοχο έγινε την 20η Μαρτίου 2015 και η λειτουργία του χώρου φύλαξης την 1η Απριλίου 2015. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι για 3 χρόνια. Υπεύθυνος Δήμος για τη διαχείριση του χώρου έχει οριστεί ο Δήμος Στροβόλου ενώ υπεύθυνος Δήμος για τη διαχείριση του συμβολαίου λειτουργίας είναι ο Δήμος Λευκωσίας. Επίσης έχει συσταθεί Συντονιστική Επιτροπή με εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων Δήμων η οποία αποτελείται από τους Προϊσταμένους των Υγειονομικών Υπηρεσιών ή εκπροσώπων τους και έχει την ευθύνη του ελέγχου όλων των προνοιών του συμβολαίου και της ορθής λειτουργίας του χώρου από τον Ανάδοχο κ Γ. Βραχίμη.

Η χρήση του χώρου φύλαξης σκύλων όσον αφορά τη χωρητικότητά του, θα επαναξιολογηθεί μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν και πιθανόν να γίνεται χρήση του χώρου με βάση τις πρόνοιες της προσφοράς και από άλλους Δήμους ή/και γειτονικές Κοινότητες, οι οποίες θα επιδείξουν ενδιαφέρον για συνεργασία.

Ένας άλλος ουσιαστικός στόχος των συνεργαζόμενων Δήμων είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Φιλοζωικές Οργανώσεις ώστε να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά θέματα ευημερίας των ζώων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι τοπικές αρχές.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με την υιοθεσία σκύλων από το καταφύγιο μπορείτε να αποταθείτε στους Δήμους ή στο τηλέφωνο: 96 70 10 75

Το καταφύγιο βρίσκεται στα όρια του Συμβουλίου Βελτιώσεως Παλιομετόχου,  παρά την περιοχή του εργοστασίου παπουτσιών «Ξενόπουλος» και το αεροδρόμιο Λευκωσίας και είναι ανοιχτό για το κοινό από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8:00π.μ. μέχρι τις 5:00μ.μ. και Σάββατο από τις 9.00π.μ. μέχρι τις 3.00μ.μ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dogshelterbr.cy@gmail.com

Facebook: «Χώρος Προσωρινής Φύλαξης Αδέσποτων Σκύλων – Dog care taking Shelter»


Eκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε

Σύστημα Διαχείρισης
Οικιακών Αποβλήτων
Προσφορές /
Διαγωνισμοί
«Παρατηρητής της Γειτονιάς» Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης
Κοινωνικό Πρόγραμμα στο Δρόμο
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Copyright © Strovolos Municipality 2010
Designed and developed by NETinfo plc

municipality@strovolos.org.cy